Základní škola Brodek u prostějova

 

 

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

 

     Ve školním vzdělávacím programu – "Škola pro všechny" je průřezové téma environmentální výchovy rozpracováno do všech předmětů. Environmentální témata jsou zařazována do každého předmětu v každém ročníku, přesto je na ně kladen důraz zejména v hodinách přírodopisu, chemie, fyziky, zeměpisu, výchově ke zdraví, výchově k občanství, rodinné a výtvarné výchově na II. stupni a na I. stupni prolíná především vlastivědou, prvoukou a přírodovědou. Prvky EVVO jsou začleněny také do činností školní družiny.Environmentální výchova nezahrnuje jen témata týkající se ochrany přírody, ale zabývá se i řešením ekonomických, technických a hlavně sociálních problémů na Zemi. Zahrnuje veškerou ochranu života na Zemi. Smyslem environmentálního vzdělávání je dosažení takového stavu, kdy jsme objektivně informováni o stavu a vývoji životního prostředí.

Cílem všech aktivit EVVO je naučit člověka žít v souladu s přírodou a ne s ní bojovat. Vybavit žáky znalostmi a dovednostmi týkajícími se problematiky ochrany životního prostředí tak, aby je mohli použít v praktickém životě. Vypěstovat v žácích přesvědčení, že zdraví a zdravé prostředí pro život stojí na předních místech žebříčku hodnot.