Základní škola Brodek u prostějova

 

 

Aktuality

Pedagogicko-organizační informace pro šk.rok 2017/2018
Prázdniny a vyučování


Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.


Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.


Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. 

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.


Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.


Jarní prázdniny trvají od 12. 3. do 18. 3. 2018.


Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a 30. března._____________________________________________________________________________Zápis do 1. ročníku proběhne v pátek 6. dubna 2018.


Termíny přijímacích zkoušek na střední školy stanoví ředitelé středních škol._____________________________________________________________________________
Třídní schůzky :

               

      19. 09. 2017


      30. 11. 2017


 26. 04. 2018          


TU mohou svolat schůzku s rodiči kdykoliv podle potřeby se souhlasem ředitelky školy.


Zájmové útvary (termín do 22.9.)


Název

Vyučující

Čas

Místo

Florbal

Kalabis

út 13.25-14.10

tělocvična

Šachový kroužek

Hanák

čt 6.50 – 7.50

VV

Keramický kroužek

Hanák

út 13.30 – 15.00

keramická dílna

Dopravně-cyklistický

Burešová

po 14.00 – 15.00 1x14 dní

Fy

Klub zábavné logiky

Burešová

po 14.00 – 15.00 1x14 dní

Fy

Anglický jazyk 1. ročník

Šinálová

po 13.25 – 14.10

I.B (B 13)

Anglický jazyk 2. ročník

Zemková

po 13.25 – 14.10

Aj

Čtení v Aj

Zemková

st 14.00 – 15.00

Aj

Pěvecký kroužek

Procházková

pá 7.00 – 7.45

Hv

Cvičení z matematiky

Bombíková

út 7.00 – 7.45

M

Míčové hry

Copková

čt 13.30 – 15.00

tělocvična

Keramika

Harásková

po 13.00 – 14.30

keramická dílna

Sportovní hry

Ilgnerová

pá 13.45 - 15.15

tělocvična

Míčové hry

Copková

st 12.15 – 13.00

tělocvična

 

Základní škola Brodek u Prostějova, příspěvková organizace   
Císařská 65, 798 07  Brodek u Prostějova                                           
IČ: 47921242, ČSOB: 153 778 112/0300, tel.: 581 275 321, www: zs-brodek.cz, e-mail: zsbrp@iol.cz

Č. j.: ZŠ-Bro /110-3/2017
Datum: 19.09.2017

ROZHODNUTÍ
 o přijetí žáka k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018


Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Brodek u Prostějova, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že
vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání
v Základní škole Brodek u Prostějova, příspěvková organizace od školního roku 2017/2018
u dítěte s tímto evidenčním číslem:  18
           

Poučení: Proti tomuto  rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Brodek u Prostějova, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Mgr. Bc. Tereza Zajíčková, ředitelka školy


Vyvěšeno dne 19.09.2017                                          Sejmuto dne

 


 


 

ROZVRŽENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A PŘESTÁVEK

Vyučovací hodina:                         Přestávka:

1. 8.00 - 8.45 hod.
                                               8.45 - 8.55 hod. (10 min.)
2. 8.55 - 9.40 hod.
                                               9.40 - 9.55 hod. (15 min.)
3. 9.55 - 10.40 hod.
                                              10.40 - 10.50 hod. (10 min.)
4. 10.50 - 11.35 hod.
                                              11.35 - 11.45 hod. (10 min.)
5. 11.45 - 12.30 hod.
                                              12.30 - 12.35 hod. (5 min.)
6. 12.35 - 13.20 hod.
                                              13.20 - 13.25 hod. (5 min.)
7. 13.25 - 14.10 hod.
                                              14.10 - 14.15 hod. (5 min.)
8. 14.15 - 15.00 hod.