Základní škola Brodek u prostějova

 

 

Aktuality

Zájmové útvary (termín do 22.9.)


Název

Vyučující

Čas

Místo

Florbal

Kalabis

út 13.25-14.10

tělocvična

Šachový kroužek

Hanák

čt 6.50 – 7.50

VV

Keramický kroužek

Hanák

út 13.30 – 15.00

keramická dílna

Dopravně-cyklistický

Burešová

po 14.00 – 15.00 1x14 dní

Fy

Klub zábavné logiky

Burešová

po 14.00 – 15.00 1x14 dní

Fy

Anglický jazyk 1. ročník

Šinálová

po 13.25 – 14.10

I.B (B 13)

Anglický jazyk 2. ročník

Zemková

po 13.25 – 14.10

Aj

Čtení v Aj

Zemková

st 14.00 – 15.00

Aj

Pěvecký kroužek

Procházková

pá 7.00 – 7.45

Hv

Cvičení z matematiky

Bombíková

út 7.00 – 7.45

M

Míčové hry

Copková

čt 13.30 – 15.00

tělocvična

Keramika

Harásková

po 13.00 – 14.30

keramická dílna

Sportovní hry

Ilgnerová

pá 13.45 - 15.15

tělocvična

Míčové hry

Copková

st 12.15 – 13.00

tělocvična

 

Základní škola Brodek u Prostějova, příspěvková organizace   
Císařská 65, 798 07  Brodek u Prostějova                                           
IČ: 47921242, ČSOB: 153 778 112/0300, tel.: 581 275 321, www: zs-brodek.cz, e-mail: zsbrp@iol.cz

Č. j.: ZŠ-Bro /110-3/2017
Datum: 19.09.2017

ROZHODNUTÍ
 o přijetí žáka k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018


Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Brodek u Prostějova, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že
vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání
v Základní škole Brodek u Prostějova, příspěvková organizace od školního roku 2017/2018
u dítěte s tímto evidenčním číslem:  18
           

Poučení: Proti tomuto  rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Brodek u Prostějova, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Mgr. Bc. Tereza Zajíčková, ředitelka školy


Vyvěšeno dne 19.09.2017                                          Sejmuto dne

 


 


 

ROZVRŽENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A PŘESTÁVEK

Vyučovací hodina:                         Přestávka:

1. 8.00 - 8.45 hod.
                                               8.45 - 8.55 hod. (10 min.)
2. 8.55 - 9.40 hod.
                                               9.40 - 9.55 hod. (15 min.)
3. 9.55 - 10.40 hod.
                                              10.40 - 10.50 hod. (10 min.)
4. 10.50 - 11.35 hod.
                                              11.35 - 11.45 hod. (10 min.)
5. 11.45 - 12.30 hod.
                                              12.30 - 12.35 hod. (5 min.)
6. 12.35 - 13.20 hod.
                                              13.20 - 13.25 hod. (5 min.)
7. 13.25 - 14.10 hod.
                                              14.10 - 14.15 hod. (5 min.)
8. 14.15 - 15.00 hod.