Základní škola Brodek u prostějova

 

 • jídelna

   
 • Kontakty

  •       Telefon: 581 275 321

  •       e-mail: zsbrp@iol.cz

  •       Adresa: Císařská 65

  •       798 07 Brodek u Prostějova

   
 

 Vnitřní řád školní jídelny

 


 

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

1.Výdej obědů:

pro žáky a zaměstnance školy v jídelně:
11,30 – 12,00 hod.
12,35 – 13,00 hod.
13,30 – 13,45 hod.
doplňková činnost – cizí strávníci - v jídelně:
12,00 – 12,30 hod.
Strávníci jsou povinni dodržovat dobu výdeje stravy!

2. Strava do jídlonosičů je vydávána od 11,00 – 12,00 hod. na základě vložené stravenky. Je zakázáno pokládat jídlonosiče do výdejního okénka – požádat kuchařku u vchodu do kuchyně. Takto vydané jídlo je určeno k přímé spotřebě a je nevhodné k dalšímu skladování. Doporučuje se konzumace do 3 hodin po dokončení tepelné úpravy. Při výdeji stravy do jiných obalů neručí školní jídelna za kvalitu a nezávadnost stravy. Za čistotu a nezávadnost jídlonosiče zodpovídá strávník (rodič). Za odložené jídlonosiče v polici u kuchyně nemá školní jídelna zodpovědnost, V případě ztráty či odcizení jídlonosičů nelze požadovat od školní jídelny finanční náhradu.
3. Bundy, tašky a špinavou obuv si strávníci před vstupem do jídelny odloží v šatně školy.
4. Při výdeji stravy je zajištěn pedagogický dozor. Při úrazu nebo nevolnosti se strávníci obrátí na ped. dozor.
5. Všem strávníků bude vydán oběd na základě předložené stravenky. Strávníci si mohou kdykoliv na požádání přidat jídlo, pokud to dovoluje množství připravené stravy.
6. Z jídelny je zakázáno vynášet stravu, nádobí školní jídelny (ovoce nebo balené potraviny pouze pod podmínkou, že nebudou znečištěny prostory a okolí školy).
7. Při znečištění stolů nebo podlah školní jídelny stravou požádá žák pedagogický dozor nebo kuchařku o pomoc při úklidu.
8. Strávníci jsou povinni při konzumaci jídla chovat se slušně a ukázněně, nepředbíhat spolužáky u výdejního okénka, dbát na hygienu, dodržovat zásady kulturního stolování a dbát pokynů pedagogického dozoru. Při nevhodném chování může být takový strávník vykázán ze školní jídelny.
9. Stoly ve školní jídelně uklidí v době mezi vydáváním stravy (11,30 – 13,45) pověřená kuchařka, hlavní úklid školní jídelny zajišťuje uklízečka ZŠ.

Podmínky stravování
1. Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ budou stravováni na základě řádně vyplněné přihlášky ke stravování, kterou odevzdají vedoucí ŠJ nejpozději do 30. srpna a v průběhu školního roku 1 den před odebráním stravy. Přihláška je závazná na celý školní rok, rozhodne-li se strávník v průběhu roku dále nestravovat, musí se u ved. ŠJ odhlásit a nechat si vyúčtovat přeplatek nebo nedoplatek na stravném. Za odhlášení stravy odpovídá strávník - rodič.
2. Doplňková činnost – cizí strávníci budou stravováni za základě sepsané smlouvy o stravování ( organizace).
3. Stravné se hradí na měsíc dopředu (v lednu na únor apod.), při fakturaci za skutečně odebrané obědy, zaměstnanci ZŠ srážkou z platu za skutečně odebrané obědy. Neodhlášené obědy je strávník povinen zaplatit.
4. Stravné v době nemoci strávníka:
Dle zákona č. 107/2005 Vyhláška o školním stravování § 4 odst. 9. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení. Strávník si odebere stravu v jídlonosiči pouze v prvý den nemoci, na další dny je povinen rodič strávníka odhlásit. Pokud rodič chce odebírat pro dítě obědy v jídlonosiči, musí toto nahlásit ved. ŠJ a za oběd zaplatit plnou cenu oběda ( včetně režijních nákladů). V případě nedodržení těchto podmínek, bude rozdíl na stravném zpětně doúčtován.
5. Placení stravného:
Platby musí být provedeny tak, aby byly peníze na účet školy připsány nejpozději poslední pracovní den v měsíci.
složenkami – zaplatit nejpozději 4 dny před koncem měsíce na nadcházející měsíc,
bankovním převodem – rodiče si zadají trvalý příkaz na platby záloh ze svého účtu na účet školy 153 778 112/0300 (žákům bude přidělen na základě přihlášky variabilní symbol - stejný od MŠ po 9. třídu, konst. symbol 0558).
Případný přeplatek na stravné vzniklý odhlášením strávníka (nemoc, školní výlet, placení záloh o hlavních prázdninách, apod.) bude vrácen po skončení škol. roku zpět na bankovní účet tak, aby na kontě strávníka byl zůstatek ve výši jedné zálohy na měsíc září. Pro dlouhodobou nepřítomnost strávníka nebo ukončení stravování ve školní jídelně je možné vzniklý přeplatek po dohodě s vedoucí ŠJ vyplatit na požádání ihned hotově nebo převodem na účet.
hotově – poslední 3 pracovní dny v měsíci (pouze ojedinělé případy nebo na vyzvání ved.ŠJ , rodičům nebude sdělováno, kolik na měsíc mají zaplatit, obdrží složenku nebo se mohou informovat osobně),
fakturací – po ukončení kalendářního měsíce,
srážkou z platu – po ukončení kalendářního měsíce. Vznikne-li nedoplatek stravného a nebude-li uhrazen tento nedoplatek do termínu, který určí ved. ŠJ, bude dluh vymáhán soudní cestou. Náklady související s vymáháním dluhu budou předepsány k úhradě. Cena oběda jednotlivých kategorií strávníků je určena v příloze č. 1 řádu ŠJ a může být měněna podle ceny potravin nebo režijních nákladů.
6. Výdej stravenek:
Stravenky budou vydávány poslední 3 pracovní dny v měsíci. Strávníci si vyzvednou stravenky osobně u vedoucí školní jídelny. Žákům 1. a 2. ročníku nebudou vydávány stravenky – evidenci vede třídní učitelka.
7. Odhlašování stravy:
Osobně (žák nebo rodič): 1 den předem u vedoucí školní jídelny, kuchařky nebo vhozením stravenky do schránky u vchodu školy ( u žáků 1. a 2. tříd rodiči napsaný lístek).
Telefonicky: 1 den předem vedoucí školní jídelny (tel.:582333337), kuchařky, sekretářky školy nebo vzkazem od tříd. učitelky – učitele. Školní výlety - 3 dny před odjezdem na školní výlet Nebudou-li neodebrané obědy včas odhlášeny, je povinnost rodičů tuto stravu uhradit. Nebudou-li na odhlášené obědy vráceny i stravenky nejpozději do konce měsíce, nezaručuje vedoucí ŠJ, že strava bude odhlášena.
8. Ztráta stravenek:
Zapomene nebo ztratí-li strávník stravenku na 1 den, nahlásí ztrátu před odebrání stravy ved. ŠJ, po kontrole platby mu bude vydána náhradní. Za nepřítomnosti ved. ŠJ ztrátu nahlásí kuchařce. Bude-li se ztráta stravenek opakovat častěji, bude strávník odhlášen ze stravování.
9. Vyřizování stížností: Veškeré připomínky k činnosti školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny, popřípadě ředitelka školy. Připomínky ke stavbě jídelníčku řeší vedoucí školní jídelny nebo členové stravovací komise.
10. Stravování zaměstnanců ZŠ a MŠ:
Dle vyhlášky ze Sb.zákonů č.84/2005 mohou pracovníci v průběhu pracovní směny odebrat v jídelně jedno hlavní jídlo ve zvýhodněné ceně,pokud jejich přítomnost v práci během této směny trvá alespoň 3 hod. V době mateřské dovolené, řádné dovolené, pracovní neschopnosti, OČR nebo služební cesty mohou odebrat oběd pouze v plné ceně (bez příspěvku z FKSP,+ režijní náklady). Zaměstnanec je povinen nahlásit výše uvedené důvody své nepřítomnosti a odhlásit si stravu. V opačném případě uhradí plnou cenu oběda.

Výše záloh od 1.3.2012

Děti MŠ dopolední svačina: 160,- Kč
Děti MŠ svačina + oběd: 500,- Kč
Děti MŠ celodenní stravování: 620,- Kč
Žáci 7 – 10 let: 460,- Kč
Žáci 11 – 14 let: 520,- Kč
Žáci 15 a více let: 580,- Kč
Cena stravného platná od 1.3.2012

Děti MŠ - přesnídávka dopoledne: 8,- Kč
Děti MŠ - oběd" 16,- Kč
Děti MŠ 7 – 10 let – oběd: 23,- Kč
Děti MŠ - svačina odpoledne: 7,- Kč
Žáci 7 – 10 let: 23,- Kč
Žáci 11 – 14 let: 26,- Kč
Žáci 15 a více let: 29,- Kč
Zaměstnanci ZŠ: 32,- Kč
Zaměstnanci MŠ: 32,- Kč
Doplňková činnost - cizí strávníci: 61,- Kč

V Brodku u Prostějova dne 28.02.2012
Mgr. Eva Oulehlová ředitelka školy

Seznam příloh:

Provozní řád školní jídelny

Řád školní jídelny

Kalkulace ceny oběda

Seznam alergenů