Základní škola Brodek u prostějova

 

 

Výchovné poradenství

 

Plán činností výchovného poradce

ZÁŘÍ
vypracovat seznam integrovaných žáků
připravit individuální vzdělávací plány ve spolupráci s PPP a SPC
projednávat indiv.plány s učiteli a zákonnými zástupci žáků
informovat na třídních schůzkách zákonné zástupce žáků 9.ročníku o výsledcích přijetí žáků naší školy na střední školy v minulém školním roce a podat informace o přihláškách a volbě povolání
vypracovat přehled žáků vycházejících v tomto škol.roce z nižších ročníků
předat informace třídním učitelům o evidenci neomluvené školní docházky žáků

ŘÍJEN
aktualizovat seznam žáků s individuálním přístupem
aktualizovat seznam nadaných žáků
upozornit žáky 9.tříd na informace k volbě povolání umístěné na nástěnce
koordinovat nábory na střední školy a učiliště v 9.roč.
získat nové informace na aktivu výchovných poradců
upozornit žáky 9.roč. na podávání přihlášek na stř.školy s talentovými zkouškami do konce listopadu

LISTOPAD
provést průzkum volby středních škol u žáků 9.roč.
podat informace o dnech otevřených dveří na školách, o přehlídkách středních škol apod.
zkontrolovat vyplnění a potvrzení přihlášek žáků 9.roč. na školy s talentovými zkouškami
vydat zápisové lístky žákům, kteří se hlásí na školy s talentovou zkouškou
zajistit návštěvu na ÚP v Prostějově pro vycházející žáky

PROSINEC
sledovat plnění individuálních plánů a práce s integrovanými žáky
kontrolovat kartotéky žáků s SPU
konzultace se žáky 9.tříd a jejich zákonnými zástupci o volbě povolání

LEDEN
rozdat přihlášky žákům 9.tříd a zorganizovat jejich vyplnění
podat informace rodičům na tříd.schůzkách v MŠ o zápisu do 1.roč.
zápis do 1.ročníku ZŠ
vypracovat seznam přijatých žáků do 1.roč. ZŠ, seznam dětí s odkladem školní docházky a zaslat žádosti o vyšetření dětí s odkladem v PPP
zaslat hodnocení práce s integrovanými žáky do PPP a SPC

ÚNOR
vydat zápisové lístky žákům, kteří si podali přihlášky na střední školy
zkontrolovat vyplnění a potvrzení přihlášek na střední školy
zkontrolovat zaslání hlášení o integrovaných žácích do PPP a SPC

BŘEZEN
vypracovat seznam vycházejících žáků a škol, které uvedli do přihlášek
zveřejnit úspěchy nadaných žáků (např.olympiády)
zkontrolovat a odeslat žádosti o vyšetření v PPP žáků, kterým končí integrace v tomto škol.roce

DUBEN
na třídních schůzkách konzultace se zákonnými zástupci o výchovných problémech žáků
první termín přijímacích zkoušek

KVĚTEN
kontrola práce dyslektických asistentek s integrovanými žáky
druhý termín přijímacích zkoušek
zpracovat přehled o výsledcích přijetí žáků na střední školy

ČERVEN
vypracovat hodnocení integrovaných žáků
zaslat hodnocení a kopie vysvědčení integrovaných žáků do PPP a SPC
vypracovat evidenci neomluvené školní docházky za uplynulý školní rok