Základní škola Brodek u prostějova

 

 

Školní poradenské pracoviště

 

Hlavní cíle:
• přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, rodičům i pedagogům
• péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto dětí
• prevence sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova atd.)
• vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve školách
• omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, průběžná a dlouhodobá péče o děti s neprospěchem
• posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
• poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním a poskytováním informací o možnostech kariérového uplatnění po ZŠ
• prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

Činnosti výchovného poradce - Ivana Bombíková
• příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, příprava návrhů na další péči o tyto žáky, spolupráce na vypracovávání IVP (individuální vzdělávací plán)
• spolupráce při kariérním poradenství na škole
• spolupráce při řešení výchovných problémů, svolávání výchovných komisí pro jednání s rodiči
• zajišťuje agendu spojenou s přijímacím řízením žáků na víceletá gymnázia
• kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků ( koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství, základní skupinová i individuální šetření k volbě povolání, poradenství zákonným zástupcům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zajišťování skupinových návštěv žáků v informačních poradenských střediscích úřadů práce.
• zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
• příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
• poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
• shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.


Činnosti metodika prevence - Miroslava Burešová
• vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole
• prevence sociálně-patologických jevů na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování,...)
• koordinace preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek
• koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
• kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
• shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a zajištění těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
• zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy


Činnosti speciálního pedagoga - Zuzana Nedělníková (Ludmila Večeřová)
• depistážní činnosti - vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
• evidence žáků se specifickými vývojovými poruchami, spolupráce s TU
• zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
• stanovení hlavních problémů žáka a vytvoření individuálního plánu podpory v rámci školy
• příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole
• kooperace se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
• participace na vytváření školních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích plánů s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
• koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole


Činnosti školního asistenta - Hana Šopíková
• poskytování základní nepedagogické podpory žákům ohrožených školním neúspěchem
• rozvíjení aktivit vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků
• zprostředkovávání komunikace s komunitou, rodinou a školou
• pomoc při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit
• podpora pedagogům při administrativní a organizační činnosti